Datenschutzrichtlinie

Datenschutzrichtlinie

1. Po co jest ta informacja ?

Niniejszą informację przygotowaliśmy ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Chcemy aby mieli Państwo pewność iż przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest zgodne z prawem, oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z „RODO“.

2. Skąd Państwa dane osobowe u Nas?

Państwa dane osobowy otrzymaliśmy w związku z korzystaniem z naszych usług, w związku z korzystaniem z naszych serwisów internetowych, a także w wyniku kontaktu z naszą firmą Triobud Energy Sp. z o.o., m.in. za pomocą formularzy kontaktowych czy telefonu.

3. Co oznacza, iż Triobud Energy Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych?

Firma Triobud Energy Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO. Firma Triobud Energy Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

4. W jaki sposób się skontaktować z Triobud Energy Sp. z o.o. w spawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Triobud Energy Sp. z o.o., Ul. Piłsudskiego 40/109, 48-303 Nysa lub mailowo: biuro@triobud-energy.pl.

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub też inne działania przed zawarciem umowy. Państwa dane są także przetwarzane w związku z normalnym trybem funkcjonowania firmy i naszych serwisów www. Oznacza to tyle, że dane przekazane przez Państwa drogą mailową lub telefoniczną również są przetwarzane. Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: sprzedaży towarów lub usług, serwisu posprzedażnego, świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność tego procesu do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO). 

Podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Triobud Energy Sp. z o.o. a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celach przedstawionych w poniższym wypunktowaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO:

 • marketing usług Triobud Energy Sp. z o.o.;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez Triobud Energy Sp. z o.o. towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • zarządzanie aktywnością na stornach internetowych  Triobud Energy Sp. z o.o., w tym jej monitorowanie, analiza ruchu sieciowego i inne.
 • obsługa kontaktów nie mających związku z realizacją umowy;

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO).  Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Jeśli zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże należy pamiętać iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W określonych przypadkach możemy wymagać podania określonych przez przepisy danych osobowych na przykład numeru NIP. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia umowy będzie uniemożliwiała zawarcia umowy.

7. Jakie podmioty poza Triobud Energy Sp. z o.o. mają dostęp do Państwa danych osobowych

Zgodnie z prawem Państwa dane mogą być udostępniane nastepującym podmiotom:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy (na przykład firmy obsługujące nasze bazy danych);
 • podmiotom powiązanym z Triobud Energy Sp. z o.o.;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to konieczne z uwagi na realizację danej umowy lub przepisy prawa. W przypadku danych wykorzystywanych do innych celów przechowywane są do momentu wpłynięcia sprzeciwu lub prośby o usunięcie Państwa danych osobowych.

9. Profilowanie Państwa danych osobowych.

Nasza firma dokonuje profilowania Państwa danych osobowych, co oznacza, iż będziemy je automatycznie analizować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących preferencji, zainteresowań itp. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

10. Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych?

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Triobud Energy Sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych ;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich  ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO); 
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Prawo sprzeciwu
  W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Triobud Energy Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Triobud Energy Sp. z o.o. nie będa już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Skarga do organu nadzorczego
  Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Triobud Energy Sp. z o.o. danych osobowych.

11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

Podczas poruszania się po stronie www.triobud-energy.pl pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie“ oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Aby dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, należy:

Google Chrome – informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Microsoft Internet Explorer – informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Mozilla Firefox – informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Opera – informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Safari – informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji „Pomoc“ Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.